אילו ערבויות צריך בנק כדי לקבל משכנתא באיטליה

שירותים

אילו ערבויות צריך בנק כדי לקבל משכנתא באיטליה

מה הבנקים רוצים לקבל בצורת ערבויות לאישור משכנתא? ראשית, מדובר בערבויות ספציפיות לכושר הפירעון של המבקש. הבנק או המלווה רוצים להיות בטוחים שהלווה יוכל להחזיר את ההלוואה בתשלומים חודשיים.

הבנקים תמיד מעריכים את אמינות האשראי של הלקוח. באיטליה נקבע בחוק שתשלומי ההלוואה לא יעלו על שליש מההכנסה החודשית של הלווה, אחרת תקבלו סירוב להלוואה.

בנוסף לבדיקת הלוואה, בנק או מוסד אשראי באיטליה קובעים ערבויות נוספות, לרוב משני סוגים: אישיות וריאליות (בטחונות).

בואו נבין מה זה.

ערבויות אמיתיות במקרה של משכנתא מהוות בעצם נייר ערך המבטיח למלווה אפשרות להחזיר את הנכס כאשר הלקוח הופך לחדל פירעון להמשך מכירת הנכס במכירה פומבית על מנת להחזיר את יתרת הכסף.

ערבויות אישיות הן בעצם מתן ערבים. מי שחתום על הערב הוא צד שלישי ללווה ומבטיח לבנק כי ההתחייבויות יתקיימו אם החייב העיקרי לא יוכל עוד להחזיר את ההלוואה.

בקיצור, הערב מופיע כאשר הלווה אינו יכול להחזיר את ההלוואה (בעוד שבמקרה של תשלומים קבועים של הפקדות, ייתכן שהערב לעולם לא יצטרך להתערב במהלך כל תקופת ההסכם). אם נוצר מצב כזה, הבנק מתקשר לערב ורשאי לבקש ממנו את הסכומים שטרם שולמו המפורטים בהסכם עצמו.

מה חשוב שהערב ידע.

הערב אחראי כמו כל נכסיו. אם ניתנו יותר מערב אחד, כל אחד מהם אחראי באופן יחסי, תוך שהוא נשאר אחראי במשותף עם הערבים האחרים. אולם במקרה זה אין לערב כל זכויות בנכס, שכן הוא אינו הבעלים. כתוצאה מכך, הערב לא יוכל לנכות את הריבית על ההלוואה לצרכי מס.

הערב החליט להפסיק להיות ערב. לעתים קרובות הערב הוא אדם קרוב, בן משפחה או קרוב משפחה, עמית לעבודה. הערב סומך על הלווה ולהיפך. אך כאשר נוצר מצב שהערב החליט להתנער מאחריות מסיבה כלשהי, על הבנק לתת את הסכמתו או סירובו, שכן כל שינוי בערבויות פוגע בבנק. במידת הצורך, הבנק יכול לתת את הסכמתו בתמורה לבטוחה נוספת שהעמיד הלווה בדמות נכסים נוספים.